KLIMAVENLIG
       MAD

Et læremiddel til hjemkundskab

Projektets formål

Odense Kommune - Klimavenlig mad

Madpyramiden

Drivhuseffekten

CO2-ækvivalent

CO2-termometeret

CO2-beregner

Fødevarers klimaaftryk

Køkkenmaskiner og hårde hvidevarers klimabelastning

Klimavenlige råd

Supplerende materialer

Kontakt

 

CO2 ækvivalent

Ved produktion, transport og tilberedning af fødevarer dannes forskellige drivhusgasser. I denne sammenhæng handler det fortrinsvis om kuldioxid (CO2), methan (CH4), og dinitrogenoxid eller lattergas (N2O). Disse gasser har forskellige grader af drivhuseffekt.

Drivhusgas Relativ effektivitet

CO2

CH4

N2O

1

21

290

En fødevares CO2-ækvivlent beregnes som summen af de enkelte gassers bidrag omregnet til CO2 pr kg fødevare.

CO2-ækvivlentet angives som antal kg CO2-ækvivalenter pr kg fødevare.

 


[Op] [Ret]